Bibliografia

Aquesta bibliografia, dividida temàticament d’acord amb els articles que integren l’Informe Biocat 2015, inclou només els principals informes i publicacions oficials utilitzats. No s’han inclòs les memòries de les entitats de la BioRegió consultades, que se citen específicament al llarg de l’informe, quan s’escau. Altres fonts com publicacions periòdiques, webs, bases de dades i notes de premsa, bàsicament, estan incloses com a hipervincles a la versió web de l’Informe.

La BioRegió: El sector català de les ciències de la vida i de la salut. Situació i anàlisi

La recerca clínica com a eina per capturar valor

La revolució tecmed: la indústria europea de tecnologia mèdica

Com les dades, i no la tecnologia, estan transformant el futur de la salut