Tamer Shahin
CEO de Nuviun

Com les dades, i no la tecnologia, estan transformant el futur de la salut

Malgrat que sovint sentim com l’augment de l’ús de la tecnologia està canviant el món de la salut, el que realment està  produint aquesta transformació és el seu contingut: les dades. Són les dades que es deriven de l’augment de l’ús de la tecnologia el que comporta aquest canvi, i les que tenen un potencial enorme per canviar el futur de la salut. És aquí on trobem un terme en comú entre salut, dades i tecnologia —la salut digital (digital health)— que ens permetrà entendre millor quin paper tindran en el futur.

Què vol dir digital health?

Digital health és l’aplicació de les tecnologies digitals i genètiques a la salut i a l’assistència mèdica. La salut digital reflecteix la fusió de diversos camps: el Projecte Genoma Humà i les tecnologies de seqüenciació del genoma, la Història Clínica Electrònica (HCE) i les tecnologies d’informació de la salut (Health IT), el big data, la medicina personalitzada i les xarxes socials.

El digital health (o salut digital) és l’aplicació de les tecnologies digitals i genètiques a la salut i a l’assistència mèdica

Cada camp ha evolucionat de manera independent i ha gaudit d’èxits únics i sorprenents. Tanmateix, a mida que cada evoluciona, la seva expansió més prometedora i fructífera no es dóna com qualsevol negoci pel seu desenvolupament individual, sinó gràcies a una integració mútua que té un objectiu comú. Aquesta integració s’anomena digital health. Es busca formar sinergies avantatjoses entre camps dispars però complementaris. La salut digital promet canviar la manera en què els metges practiquen la medicina i la manera com la indústria farmacèutica desenvolupa tractaments. A més a més, anima als pacients a participar més en la seva salut.

El digital health inclou uns altres dos moviments més recents en salut: la salut electrònica (eHealth) i la salut mòbil (mHealth). La salut electrònica o ehealth es defineix com l’ús de processos electrònics per donar suport a la prestació d’assistència sanitària. Aquest camp inclou la història clínica electrònica (HCE), la informàtica aplicada a la salut dels consumidors, proveïdors d’informàtica aplicada a la salut, receptes electròniques i telemedicina. De la mateixa manera, la salut mòbil o mHealth es refereix a l’ús de dispositius mòbils per prestar assistència sanitària. Aquest àmbit pot incloure l’ús d’ordinadors personals, de telèfons intel·ligents i de tauletes, com també cada vegada és més freqüent que inclogui dispositius que recullen informació personal sobre la salut, com ara sensors i monitors biològics. L’Organització Mundial de la Salut i moltes altres organitzacions consideren que la salut mòbil (mHealth) és una extensió de la salut electrònica (eHealth). D’aquesta manera, es parla de la salut mòbil com a part de la salut electrònica. Per extensió, el digital health inclou necessàriament ambdós conceptes, l’eHealth i l’mHealth.

La salut digital comprèn tecnologia electrònica i mòbil, però, a més a més, busca explotar les millores destacades en el camp de la seqüenciació del genoma humà i de la medicina personalitzada. El digital health abraça un àmbit més gran que la salut mòbil o la salut electrònica perquè busca incorporar conceptes, informació i tecnologies de diversos camps que avancen ràpidament.

Situació actual del digital health

El digital health s’aprofita de dues grans revolucions que han madurat a finals del segle xx: la revolució genètica i la revolució digital. A finals dels anys noranta vam descobrir el codi de cada gen humà. Alhora, els ordinadors personals i internet han esdevingut una necessitat ben rebuda i molt còmode per al nostre dia a dia. Mentre que els coneixements científics i els desenvolupaments tècnics es van aconseguir a base de molt d’esforç a finals dels anys noranta, l’última dècada es caracteritza per centrar-se en la miniaturització, en la proliferació i en l’aplicació. Els nostres telèfons tenen tanta potència informàtica i tanta velocitat que els ordinadors descomunals del passat, de la mida d’una habitació, no podrien igualar. Internet és, o aviat serà, present a tot el món. El digital health traurà el màxim rendiment d’aquesta potència, disponibilitat i assequibilitat sense precedents per oferir una nova forma d’assistència mèdica personal i global. Estem aplicant ràpidament les tecnologies del passat més recent i recol·lant els fruits d’aquesta tasca científica.

Potser la característica més notable de l’última dècada de proliferació és que les tecnologies no només tenen més potència i són més accessibles, sinó que són més assequibles. El Projecte Genoma Humà va necessitar més d’una dècada per ser una realitat. Una dècada després, entitats comercials ofereixen la seqüenciació completa del genoma de manera personalitzada en qüestió d’unes setmanes per menys de 100 $. El cost i el temps invertit en aquest procés s’ha reduït de tal manera que ja és possible tenir el teu propi genoma complet seqüenciat o una part del genoma anomenada “exoma” com a part important en les revisions mèdiques, potser ja des del naixement.

Potser la característica més notable de l’última dècada de proliferació és que les tecnologies no només tenen més potència i són més accessibles, sinó que són més assequibles

Sensors portables (wearables) i obtenció de les dades a temps real (quantificació de dades personals)

El complement del digital health als genomes personalitzats és el “jo quantificat” (quantified self). El “jo quantificat” busca registrar i analitzar l’experiència humana utilitzant diversos sensors, monitors i l’adquisició de dispositius digitals. L’autoquantificació és l’autoconeixement mitjançant l’automonitoratge; la suposició és que mitjançant el seguiment de les dades personals es pot tenir millor salut, més benestar i augmentar la longevitat.

Els dispositius de salut mòbil (mHealth) inclouen acceleròmetres per mesurar les acceleracions, desacceleracions i desplaçaments del cos i de les extremitats; giroscopis que detecten la velocitat angular; goniòmetres que mesuren l’amplitud del moviment articular; electromiografies; GPS, i d’altres. Alguns d’aquests components hardware es poden trobar en smartphones normals i corrents, mentre que d’altres es podran utilitzar o s’implantaran en un futur proper. A mesura que es redueix la grandària dels dispositius, s’entreteixeixen en teles o s’impregnen en una “segona pell” ultrafina.

Big data / big health (dades massives i salut massiva)

La quantitat d’informació que es crea en un sol “jo quantificat” és enorme. El fet de pensar en les dades generades per una “població quantificada” sobrepassa la imaginació. No obstant això, de la mateixa manera que el cost de la seqüenciació del genoma personal està disminuint, també ho fa el cost d’emmagatzemar dades digitals (i ambdós disminuiran). Per tant, és factible arribar a recollir les dades que conforma el “jo quantificat” o inclús les dades de tota la població. Aquest concepte de col·lecció massiva de milers de dades provinents de dades organitzades o no organitzades s’anomena big data (dades massives).

Quan aquestes dades es recullen dins del camp de la salut sovint les anomenem big health (salut massiva). És important remarcar que quan parlem de big health ens referim als avantatges únics que sorgeixen de la disponibilitat de grans quantitats de dades sobre salut. El big data i el big health són components essencials del digital health. El big data no només és un concepte per al futur, ja que actualment hi ha grans col·leccions d’informació identificades i no identificades sobre salut en un estat incipient. Per exemple, diverses agències governamentals han recollit informació durant anys de les històries clíniques electròniques (HCE), dels registres farmacèutics i de fonts de dades relacionades. Aquestes agències utilitzen aquestes dades per fer el seguiment de l’assistència mèdica, per avaluar les últimes fases d’una malaltia, per fer un seguiment dels resultats obtinguts i per reduir els costos mèdics.

El big data no només és un concepte per al futur, ja que actualment hi ha grans col·leccions d’informació identificades i no identificades sobre salut en un estat incipient

Per contra, diverses empreses s’especialitzen a recollir, seleccionar i proveir informació de salut de pacients anònims. També poden vendre drets d’accés a les entitats interessades en diversos tipus de recerca. El big data i el big health ofereixen la possibilitat de dur a terme molts estudis clínics virtuals i retrospectius. Les dades anònimes sobre salut es poden utilitzar per estudiar l’epidemiologia de les malalties, la rendibilitat de l’assistència mèdica i comparar-ne l’efectivitat. Com en qualsevol conjunt de dades, com més punts es té, més elevat és el poder de l’anàlisi estadística. Com que les dades massives són cada vegada més manejables, els investigadors podran ser capaços de formular preguntes que avui dia no tenen resposta. A més a més, a mesura que el nombre de participants en la quantificació de dades personals augmenta, també és possible preveure l’ús de les dades massives en estudis prospectius.

Història clínica electrònica (HCE)

La majoria dels professionals de la salut han utilitzat la història clínica electrònica (HCE, també coneguda com a EHR per les seves sigles en anglès) o la història clínica informatitzada (HCI, o EMR de les seves sigles en anglès) en la pràctica de la professió. A causa de la flexibilitat i el potencial de creixement, el terme que es prefereix és HCE perquè, a diferència de la HCI, descriu amb més precisió l’abast que té com a magatzem de dades sobre la salut dels pacients. Si bé la transició dels registres en paper als registres electrònics no ha estat perfecta, tothom està d’acord en que una HCE ben dissenyada és una eina molt potent en el camp de la medicina.

Les HCE actuals tenen una versió electrònica amb una gran varietat de registres, incloses notes de progrés, al·lèrgies, informes de laboratori i medicaments. Així doncs, les HCE ja no estan limitades per les restriccions físiques que suposa el paper. Les dades es poden recollir de fonts diferents i es poden ordenar en una interfície intuïtiva i accessible per al metge.

Una HCE utilitzable és una part crítica del digital health en l’àmbit clínic. Els metges necessitaran un repositori central i portàtil de dades de pacients, que seran fàcilment accessibles i processables. De la mateixa manera que el paper ha estat el magatzem central de totes les dades clíniques en el passat, en el present i en el futur, la HCE contindrà totes les dades clíniques sobre la salut personal. En digitalitzar el registre, la quantitat de dades susceptibles de cercar i d’utilitzar contingudes en una HCE ultrapassen qualsevol història clínica en paper.

Una HCE  utilitzable és una part crítica del digital health en l’àmbit clínic. Els metges necessitaran un repositori central i mòbil de dades de pacients, que seran fàcilment accessibles i processables

El núvol (cloud)

El núvol (cloud) és un concepte que es discuteix sovint però que rarament es defineix: és un simple magatzem de dades extern disponible en qualsevol moment des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Només falta una definició, ja que en la història de la informàtica només es podien emmagatzemar dades localment, en el hardware situat en el mateix lloc on es trobava l’usuari. El magatzem de dades local limita en gran mesura l’ús de les dades emmagatzemades. En carregar les dades al cloud, els servidors externs proporcionen seguretat i accés mitjançant la verificació de les credencials a diversos usuaris alhora. Els arxius de dades d’un servidor central es poden modificar a la vegada i actualitzar-se contínuament. D’aquesta manera es garanteix una actualització constant del contingut de les dades. A més a més, l’accés a les dades és portàtil, no està limitat a un arxiu de la consulta del metge.

El cloud computing (la computació al núvol) és un progrés necessari per a unes HCE realment integrals i, per tant, és important per a l’expansió de la salut digital. Les aplicacions de telemedicina en núvol i les aplicacions de digital health presten servei a la telemedicina, que és la pràctica de la medicina en la qual el metge i el pacient estan físicament separats però, al mateix temps, estan connectats a través d’una interfície digital.

Barreres potencials de la salut digital

Hi ha diverses barreres per estendre l’adopció del digital health entre els metges. La majoria dels professionals són refractaris a l’hora d’adoptar noves estratègies d’assistència mèdica sense tenir cap prova de que són segures i efectives. És normal escollir teràpies que han estat provades a gran escala, sota vigilància i en assajos clínics controlats, i que han sorgit d’un escrutini regulatori rigorós, però les aplicacions de digital health no s’examinen amb el mateix rigor.

Tampoc no és raonable esperar que els metges puguin avaluar personalment la gran quantitat de tecnologies de mHealth que hi ha actualment. De la mateixa manera, hi ha una gran discordança entre la disponibilitat de la seqüenciació del genoma personal (conèixer el codi personal d’ADN) i la seva aplicació en la pràctica de la medicina. La tecnologia ja és a punt i és relativament econòmica, però encara queda força feina per fer perquè es consideri clínicament rellevant. Els metges necessitaran el suport d’estudis clínics d’investigació bàsics (fets potser al llarg dels anys) per integrar la seqüenciació del genoma dels pacients en les consultes.

Mentre que els beneficis de les HCE o HCI són evidents per a la majoria dels metges, conforme el nombre de resultats i d’opcions que contenen les HCE augmenta, també ho fa el temps i l’energia necessaris per avaluar i gestionar aquests resultats. Les empreses de digital health que volen tenir èxit a l’hospital, no només s’han de centrar en els pacients, sinó també en els metges. Els software de salut digital i de les HCE necessitaran ser molt sofisticats per poder analitzar rigorosament i adequadament grans quantitats de dades abans de presentar-les al metge.

Qualsevol tecnologia de digital health exitosa ha de ser fàcilment utilitzable (user-friendly) i, tenint en compte que l’usuari és alhora el pacient i el metge. La privacitat del pacient serà de vital importància per al futur del digital health. Mentre que els usuaris de productes de xarxes socials comparteixen la informació personal molt lliurement, acostumen a ser molt més reservats amb les dades de salut. Qualsevol progrés en digital health, especialment en aplicacions d‘HCE i de big data, ha de garantir als usuaris i als reguladors que les dades de salut personals estan protegides.

Un altre obstacle que no s’esmenta amb tanta freqüència —però no és menys important— és el mecanisme pel qual els metges facturaran el digital health a la clínica. L’èxit del digital health a llarg termini a les clíniques ha d’incloure un mecanisme per reemborsar als metges el seu temps i esforç. En aquest aspecte, un major accés a les dades del pacient ajudarà a prendre decisions i a millorar els resultats obtinguts. Així doncs, per arribar a aquest punt es requerirà una implicació significativa dels metges. Dit d’una altra manera, sense un incentiu econòmic dels metges, el digital health no s’integrarà completament a la clínica.

Una altra qüestió íntimament lligada al reembossament o la compensació econòmica és la regulació del digital health. Els organismes reguladors coneixen els ràpids progressos de la tecnologia de digital health i proporcionen regulatòria a una indústria que té ganes d’innovar. Si aquesta orientació regulatòria i aquesta aprovació es retarda, també es retardarà l’avenç del sector i el compromís dels metges.

El digital health creix ràpidament, però encara es troba en una fase inicial. Molts dels aspectes descrits anteriorment no estan completament desenvolupats, i, ni molt menys, integrats. Tot i que tothom pot tenir el seu genoma seqüenciat per 99 $, rebran poc més que un diari incompressible  amb un alfabet de quatre lletres. De la mateixa manera, que algú pugui recollir totes les dades de la posició de les articulacions i de les ones theta del cervell i pujar-les directament al núvol no vol dir necessàriament que les dades siguin útils, instructives o que es puguin analitzar. El digital health  és un coneixement en el que diferents i potents tecnologies estan madurant alhora. Amb una integració adequada, facilitarà un nivell d’assistència mèdica personalitzada sense precedents.

Amb una integració adequada, el digital health facilitarà un nivell d’assistència mèdica personalitzada sense precedents

El futur del digital health

Tractaments individualitzats

A causa del gran potencial de les tecnologies digitals i genètiques, s’han proposat moltíssimes possibles aplicacions futures del digital health. Algunes, però, són d’interès més imminent per als metges. El digital health ofereix una versió de la medicina personalitzada o individualitzada completament reinventada.

Medicaments de disseny personalitzat

La seqüenciació personalitzada del genoma té la capacitat d’identificar susceptibilitats genètiques des de molt joves, en molts casos, fins al punt en què una intervenció a temps pot marcar la diferència. Però això és només una de les primeres promeses. Per què els productes farmacèutics tenen efecte en algunes persones i en d’altres no? Sembla que les respostes heterogènies que obtenim estan relacionades amb les variants de la seqüència d’ADN d’un individu. En definitiva, el coneixement del genoma d’una persona no només prediu la susceptibilitat de tenir malalties i trastorns genètics, sinó que també preveu la resposta dels tractaments disponibles.

Resposta ràpida als brots

Si imaginem un món en què la majoria de la gent porta posats sensors, té i fa servir apps de salut i té una HCE portàtil, no és difícil imaginar una eina epidemiològica potent. Els brots potencials serien identificats i les autoritats pertinents podrien reaccionar immediatament. Aquest fet podria retallar el nombre de dies que passen fins que s’actua. En els brots de malalties altament contagioses i virulentes, el temps de resposta marca una clara diferència entre la contenció de la malaltia i la pandèmia. Per tant, l’automonitoratge digital generalitzat i voluntari podria tenir implicacions importants per a la salut pública.

El mapa de digital health

Com s’ha explicat anteriorment, la salut digital és un terme ampli que abarca un gran territori: totes les aplicacions de salut, les tecnologies i els sistemes d’atenció mèdica que resulten de la confluència de la medicina, de la genòmica i de les tecnologies que comprenen el món digital.

Inclou una varietat de sectors que coincideixen, com la tecnologia d’informació de la salut (health IT), la telesalut, la salut electrònica (eHealth), la salut mòbil (mHealth), la història clínica electrònica o informàtica (HCE / HCI), la genòmica personal, el “jo quantificat” (quantified self), les dades massives (big data), la gamificació, la salut 2.0 i les xarxes socials, la imatgeria mèdica, els sensors portables, i les apps de salut i qualitat de vida. La interoperabilitat és l’última baula de la cadena que aspirem pugui posar-ho tot en joc. En resum, la salut digital és un món extens, interactiu i emocionant que té un gran potencial per generar grans canvis.

El nostre mapa de digital health representa la connexió de la natura amb el món de la salut digital , en què un sector depèn d’un altre per produir més bons resultats. No és a escala i tampoc pretén ser-ho. A mesura que s’expandeixi la revolució del digital health, també ho farà la visibilitat i la importància de diversos sectors.

nuviun-cat

 

Casos d’èxit


 • Doctoralia

  Frederic LlordachsCofundador
  2007 Any de fundació 45 Treballadors 3M€ Facturació

  Doctoralia

  Frederic LlordachsCofundador
  2007 Any de fundació 45 Treballadors 3M€Facturació www.doctoralia.com
  • Missió de l’empresa

   Doctoralia és la plataforma líder mundial que connecta professionals de la salut amb pacients, i transforma i millora la relació entre ells. Ofereix eines que ajuden a millorar la visibilitat en línia dels professionals de la salut, i els ajuda a trobar més pacients i a gestionar-los millor. Al seu torn, la salut s’aproxima a l’usuari, li ofereix un espai on pot preguntar, opinar i trobar el millor professional de la salut d’acord amb les seves necessitats.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   Vam començar el 2007, l’any del llançament de l’iPhone, suposant que tard o d’hora la gent acabaria buscant el seu metge a internet. Amb aquesta iniciativa ens vam anticipar a aquest fenomen de masses, ja que col·locar informació sobre metges era cada vegada més útil. El cercador de Doctoralia, a diferència d’altres, permet fer consultes no únicament per nom del metge o ciutat, sinó també per especialitat i subespecialitat mèdica, i, fins i tot, per malaltia en la qual són experts, i també per asseguradora, optimització pensada perquè cada vegada més persones busquen doctors i especialistes a través d’Internet. La nostra diferència rau en el volum de metges que tenim a la base de dades, molt per sobre del dels nostres competidors, així com en el nombre d’usuaris mensuals, que ens converteix en una eina atractiva per proporcionar identitat digital als metges i professionals sanitaris.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   Hem aconseguit arribar als 120 milions d’usuaris al mes; 3,5 milions de professionals i centres mèdics registrats; 2,5 milions de pàgines vistes mensualment del nostre servei “Preguntes a Experts”, i ens hem establert en 20 països arreu del món.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   Que una empresa catalana, de Barcelona, és líder a ajudar els pacients a accedir als metges de tot el món, dotant-los d’identitat i eines digitals.

  +

 • Intelligent Pharma

  Ignasi BeldaCEO
  2007 Any de fundació 19 Treballadors 700k-1,3M€ Facturació

  Intelligent Pharma

  Ignasi BeldaCEO
  2007 Any de fundació 19 Treballadors 700k-1,3M€Facturació www.intelligentpharma.com
  • Missió de l’empresa

   Desenvolupar projectes de recerca in silico per a la indústria farmacèutica, agroalimentària, cosmètica i petroquímica, així com desenvolupar programari científic a mida per a empreses d’aquests sectors.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   A Intelligent Pharma reinvertim gran part dels nostres ingressos en el desenvolupament d’innovacions en múltiples disciplines cientificotècniques que tenen implicació en el nostre sector. Algunes d’aquestes disciplines cientificotècniques són la intel·ligència artificial, la supercomputació d’alt rendiment, la informàtica en núvol (cloud computing), el modelatge estadístic, la química-física, etc. Això fa que siguem una de les empreses més punteres en el nostre nínxol.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   Haver desenvolupat més de 150 projectes de recerca per a empreses de tot el món. Avui en dia els nostres clients s’estenen en tot el continent americà, Àsia, i, naturalment, Europa. Per tant, més que per una fita concreta, la nostra satisfacció prové del fet d’haver aportat el nostre granet de sorra a tots aquests projectes de recerca, molts dels quals han derivat en innovacions que ajuden a millorar la qualitat de vida dels pacients i, en el millor dels casos, a salvar vides.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   Que un fàrmac que nosaltres hem contribuït a identificar o optimitzar està salvant milers de vides.

  +

 • Medtep

  Pablo PantaleoniCEO i cofundador
  2011 Any de fundació 30 Treballadors 500k€ Facturació

  Medtep

  Pablo PantaleoniCEO i cofundador
  2011 Any de fundació 30 Treballadors 500k€Facturació www.medtep.com
  • Missió de l’empresa

   Per a aquelles persones conscients del seu estat de salut, Medtep proporciona una plataforma digital que facilita l’adopció de canvis de comportament mitjançant el seguiment de plans de prevenció i tractament clínicament validats.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   Avui dia, la majoria de plataformes estan enfocades únicament en el seguiment i recollida de dades utilitzant telèfons intel·ligents (smartphone) i aplicacions de terceres persones que s’hi connecten. Aquestes plataformes, però, no aporten cap altra un valor afegit.

   Medtep aporta valor a aquestes solucions proporcionant un ecosistema validat, multidisciplinari i personalitzat en què la relació metge-pacient va més enllà de la consulta.

   A més, els plans de tractament i prevenció que posa Medtep a l’abast de l’usuari no persegueixen únicament mantenir un control del seu estat de salut. També fomenten l’adopció d’hàbits de vida saludables que suposen una millora en la qualitat de vida de les persones.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   Per una banda, hem aconseguit una internacionalització que s’ha consolidat amb l’apertura d’oficines a San Francisco (EUA) i Ciutat de Mèxic (Mèxic), i comptar amb més de 120.000 usuaris.
   D’altra banda, hem tancat una ronda d’inversió per valor de 2 milions de dòlars. Això ens ha permès augmentar l’equip i poder accelerar el ritme de creixement.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   Òbviament, el creixement de la companyia, obtenir bons resultats, són titulars que ens agradaria llegir. Tot i així, res no ens faria tanta il·lusió com saber que Medtep ha canviat el paradigma i ha aconseguit millorar la qualitat de vida de milers de pacients arreu del món. Després d’això, a més, segur que els èxits a altres nivells vénen sols.

  +


 • Mint Labs

  Paulo RodriguesCEO
  2013 Any de fundació 6 Treballadors 12k€ Facturació

  Mint Labs

  Paulo RodriguesCEO
  2013 Any de fundació 6 Treballadors 12k€Facturació www.mint-labs.com
  • Missió de l’empresa

   La missió de Mint Labs és conèixer el cervell i desenvolupar eines per predir, detectar i diagnosticar els trastorns neurològics.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   Mint Labs és una plataforma en el núvol d’investigació clínica avançada. Ajudem els especialistes i els investigadors a aconseguir la majoria de les seves dades. Som una empresa de processament avançat d’imatges i de visualització focalitzada en el cervell; específicament, utilitzem dades de ressonància magnètica.

   Actualment no hi ha cap eina al mercat capaç d’emular les habilitats d’anàlisi i el rendiment de la plataforma de Mint Labs. Això ens posiciona com la tecnologia d’última generació de monitoratge i de diagnosi de trastorns cerebrals. La nostra competència en aquest camp té una tecnologia obsoleta o molt més bàsica; proporcionen un emmagatzematge simple en el núvol sense la nostra tecnologia, que té una capacitat avançada de quantificació d’imatge o eines avançades d’imatgeria usades exclusivament per personal expert com els metges.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   Després de fer diversos projectes pilot, el nostre primer ingrés va ser una fita molt important per a nosaltres. Aquest fet ens va confirmar que, a més a més de fer alguna cosa tecnològicament capdavantera i de ser altament innovadors en el camp de la investigació cerebral, també treballem en un gran negoci amb potencial.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   En un parell d’anys m’agradaria mostrar com ha augmentat considerablement la nostra comprensió del cervell i dels trastorns cerebrals, i com Mint Labs i la seva col·lecció única de dades sobre el cervell ha estat definitiva per accelerar la investigació i el desenvolupament de nous tractaments per a trastorns cerebrals. Estaré molt orgullós de dir que Mint Labs va ser utilitzat per algú per desenvolupar un nou tractament per a la demència o per a l’esclerosi múltiple.

  +

 • Social Diabetes

  Victor BautistaCTO - Product Development Manager
  2012 Any de fundació 6 + advisory board + medical board Treballadors 300.000 €/any Facturació

  Social Diabetes

  Victor BautistaCTO - Product Development Manager
  2012 Any de fundació 6 + advisory board + medical board Treballadors 300.000 €/anyFacturació www.socialdiabetes.com
  • Missió de l’empresa

   Permetre als pacients diabètics controlar la seva malaltia, fer una vida normal i evitar les complicacions, amb la seguretat de ser un dispositiu mèdic certificat per la CE.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   Ajusta la insulina en funció de les necessitats del pacient i dels seus hàbits reals, i no dels hàbits teòrics que un llibre diu que hauria de seguir; alhora, en aprendre de l’històric del pacient, ajuda a evitar hipoglucèmies nocturnes, que poden derivar en coma diabètic i la mort.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   El més important sense cap dubte són les més de 90.000 descàrregues de la nostra aplicació mòbil (app) degudes només al boca-orella, a la recomanació entre els mateixos pacients, sense cap mena de màrqueting ni inversió per part nostra. N’estem molt agraïts i seguirem com sempre escoltant i atenent les recomanacions i suggeriments de millora dels usuaris. També hem d’agrair els nombrosos premis que hem rebut, les certificacions i reconeixements, i la confiança que governs, hospitals, corporacions, laboratoris farmacèutics, asseguradores i entitats nacionals i internacionals han dipositat en nosaltres.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   Que ha salvat milers de vides.

  +

 • Universal Doctor

  Jordi SerranoCEO i fundador
  2008 Any de fundació 10 Treballadors 300k€ Facturació

  Universal Doctor

  Jordi SerranoCEO i fundador
  2008 Any de fundació 10 Treballadors 300k€Facturació www.universaldoctor.com
  • Missió de l’empresa

   Millorar la comunicació entre sanitaris i pacients que no comparteixen el mateix idioma, i convertir-nos en l’eina del sistema sanitari multilingüe del futur.

  • Quina innovació aporteu al mercat?

   Desenvolupem aplicacions de traducció mèdica adaptades a cada client i a cada tecnologia.

   Així, d’una banda, hem anat evolucionant amb les tecnologies de cada moment, des del CD dels inicis fins a webs amb flash, html, eines multiplataforma que permeten accedir-hi amb qualsevol tipus de dispositiu.

   D’altra banda, treballem a la mida de cada client, per exemple, desenvolupant aplicacions (app) específiques per a farmàcies o desenvolupant diàlegs intel·ligents que permetin als sanitaris construir el seu propi repertori de preguntes i respostes personalitzat per respondre els seus pacients.

   Més de 150 universitats, governs i hospitals, entre d’altres, utilitzen ja les nostres tecnologies.

  • Quina és la fita més important que heu assolit fins ara?

   La implantació internacional de les nostres tecnologies a hospitals i institucions sanitàries de països com Espanya, Bèlgica o Noruega, així com les nostres versions mòbils que ja han estat descarregades per més de 300.000 persones. El 2014, Universal Doctor va obtenir el premi World Summit Award d’aplicacions mèdiques que atorga les Nacions Unides.

  • Què us agradaria llegir als diaris sobre la vostra empresa d’aquí a uns anys?

   Volem ser el canal digital multilingüe adaptable i personalitzable per a qualsevol lloc sanitari del món: que un dia puguis tocar una paret d’un hospital i visualitzar un vídeo d’Universal Doctor en 72 idiomes. Aspirem a ser no només un programa sinó un canal.

  +

* Tamer Shahin és el conseller delegat i president de la junta directiva de nuviun, el portal de recursos líder per a les indústries emergents. nuviun és especialista a impulsar indústries emergents amb una combinació d’innovacions i plataformes tradicionals com portals col·laboratius d’informació en línia, conferències i exposicions sense parangó del sector industrial, taules rodones i seminaris, i intel·ligència i associacions empresarials.