Metodologia i notes

El gruix de les dades en les quals es basen les anàlisis d’aquest capítol procedeixen del Directori Biocat. Aquesta base de dades d’entitats i empreses de la BioRegió de Catalunya es gestiona amb la col·laboració de l’empresa Venture Valuation, propietària de la base de dades internacional BiotechGate, amb la qual el Directori Biocat comparteix suport tecnològic i criteris de classificació.

Totes les entitats i empreses de la BioRegió es classifiquen en una sola de les categories següents, corresponent al seu sector principal d’activitat:

Hi ha empreses que per les seves activitats permetrien classificar-se en més d’una categoria, però el criteri establert obliga a seleccionar aquella que es consideri principal. A costa de fer l’anàlisi potser una mica més rígida, el sistema permet mesurar millor el pes i l’evolució de cadascun d’aquests sectors d’activitat.

En el cas de les companyies farmacèutiques, la classificació estableix una diferència entre les companyies actives en recerca, desenvolupament, producció i comercialització de medicaments —que entren a la categoria Pharma—, d’aquelles que fan només distribució o provisió de serveis especialitzats per a les farmacèutiques, fins i tot si són serveis d’R+D —que poden anar, segons sigui l’activitat, al grup de Supplier & Engineering o al de Biotechnology / R&D Services.

Una cosa similar succeeix amb les companyies de tecnologies mèdiques. A la categoria Medical Technology s’inclouen totes aquelles empreses que fan recerca, desenvolupament, producció i comercialització de sistemes i dispositius per a aplicacions mèdiques en humans i animals, mentre que altres activitats que sovint s’inclouen en una visió àmplia del sector —distribució de dispositius mèdics, producció de material de laboratori i instrumentació mèdica, empreses d’electrònica o que desenvolupen software i aplicacions e-health, entre d’altres— al Directori Biocat s’inclouen al grup Supplier & Engineering.

L’anàlisi té en compte aquesta classificació i, quan és necessari, creua dades de diverses categories per donar una visió més completa del sector (per exemple, per identificar les companyies de digital health). Per més detalls sobre la classificació podeu consultar: http://biocat.biotechgate.com/app/info/definitions.php.

Les dades sobre les indicacions terapèutiques (gràfic 22) i sobre el pipeline (gràfic 23) de les empreses biotecnològiques catalanes procedeixen de Biotechgate i han estat proporcionades per les pròpies empreses.

Les dades econòmiques i de personal procedeixen de la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), que extreu la informació del registre mercantil.

Les dades de la taula de rondes d’inversió (Taula 1) s’han extret de les fitxes de les empreses al Directori Biocat, i s’han aconseguit amb informació publicada per les mateixes empreses, pels fons d’inversió, notes de premsa, notícies a plataformes especialitzades i ASCRI. S’inclouen aquelles empreses que eren actives a Catalunya en el moment de realitzar-se l’operació, tot i que algunes han traslladat posteriorment la seva seu a d’altres emplaçaments. Quan l’empresa no especifica el tipus de ronda, se li ha atorgat un estadi aproximat segons l’estat de maduració de l’empresa o del producte en desenvolupament i el destí de la inversió.

Les dades de patents provenen de la base de dades de l’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) i per identificar les patents de Catalunya s’ha considerat el domicili fiscal del primer sol·licitant. També s’ha comptat amb el suport del Centre de Patents de la Universitat de Barcelona, que ha subministrat les dades de les diferents oficines internacionals referenciades.