Xifres i dades clau

DADES GLOBALS

El sector de les ciències de la vida i la salut de Catalunya compta amb 734 empreses i 89 entitats de recerca.

INDÚSTRIA

Les empreses de la BioRegió: dades del conjunt del sector

Les empreses de la BioRegió, per subsector3

La BioRegió compta amb 734 empreses:  221 biotecnològiques, 46 farmacèutiques, 94 de tecnologies mèdiques innovadores, 208 proveïdors i enginyeries, 130 empreses de serveis professionals i consultoria i 26 entitats d’inversió actives.

Catalunya se situa al capdavant de l’Estat espanyol tant en nombre de companyies biotecnològiques com d’empreses usuàries de la biotecnologia (seguida de Madrid i Andalusia).

Les principals àrees terapèutiques de les empreses biotec i farma són: càncer (orientada moltes vegades amb malalties rares) i neoplàsies, dermatologia, malalties infecciones, del sistema nerviós i del sistema respiratori.

RECERCA

CENTRES

UNIVERSITATS

HOSPITALS UNIVERSITARIS I INSTITUTS DE RECERCA VINCULATS

1 L’increment en el tant per cent és degut a la creació sostinguda de noves companyies, a la incorporació de moltes empreses de serveis que abans no treballaven en el sector,i a l’esforç de Biocat per identificar tots els agents actius en els diferents subsectors, especialment en l’àmbit de les tecnologies mèdiques i digital health.
2 Asociación Española de Empresas de Capital Riesgo.
3 La diferenciació entre empreses biotec, farma, tecmed i digital health s’ha fet mitjançant el creuament de categories del directori Biocat (per a més informació vegeu “Metodologia” de l’Informe Biocat). 
4 Les 94 empreses de tecnologies mèdiques innovadores són les que s’inclouen a la categoria Medical Technology del Directori Biocat. La resta (fins a 200) estan incloses a altres categories (Suppliers & Engineering, Biotechnolgy i Professional Services & Consulting), però desenvolupen la seva activitat en l’àmbit tecmed.  
5 Incloses a l’epígraf Providers & Engineering del Directori Biocat.